ESTATUTS
CP BESCANÓ

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

 1. Article 1 - El Club Patinatge Bescanó és una entitat privada constituïda en data 16 de juny de 1992, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiuel foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.
 2. Article 2 - El domicili social s’estableix a la localitat de Bescanó, carrer de Dalt, núm. 12, CP 17162. En cas de variació es comunicarà el Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.
 3. Article 3 - El Club Patinatge Bescanó té com a principal modalitat esportiva la de Patinatge artístic i s’afiliarà a la Federació Catalana de Patinatge. El Club Patinatge Bescanó practicarà també les modalitats esportives d’hoquey. A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents, que es podran afiliar a les federacions catalanes respectives en el supòsit de pràctica federada. La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats esportives que, també es podran afiliar a les federacions esportives catalanes corresponents. Tal decisió serà ratificada per l’Assemblea General de l’entitat i comunicada al Registre d’entitats esportives.
 4. Article 4  - Sens perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a Bescanó, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.
 5. Article 5 - El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l’Assemblea General. L’entitat es regeix per la Llei 8/1988 de l’esport de Catalunya, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juliol. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l’Assemblea General. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la Federació esportiva catalana a la qual està afiliada per la modalitat principal.

CAPÍTOL SEGON:
DELS SOCIS

 1. Article 6 - Són socis de l’entitat les persones físiques que havent sol•licitat l’admissió mitjançant el procediment reglamentari, han estat acceptades per la Junta Directiva.
 1. - Són socis numeraris totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota social establerta.Seran socis honoraris, aquelles persones a qui l’Assemblea General confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat.Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tindran dret a l’ús de les instal•lacions socials mitjançant la quota que fixi l’Assemblea General i passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat.
 2. - L’expedient d’ingrés d’un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol•licitud, amb les dades personals del soci.
 3. - En cas d’incompliment de les obligacions de soci es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui comunicada fefaentment a l’interessat. La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incompletes.
 4. - La condició de soci es perd:
 5. Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.
 6. Per acord de la Junta Directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
 7. - Els socis numeraris tenen els drets següents:
 8. Participar amb veu i vot a l’Assemblea General.
 9. Ser elector i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat.
 10. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
 11. - Són obligacions dels socis numeraris:
 12. Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern.
 13. Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
 14. Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
 15. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.

CAPÍTOL TERCER:
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ

 1. Article 7- Els òrgans de representació, govern i administració seran:
 1. - L’Assemblea General
 2. - La Junta Directiva
 3. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del club esportiu, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva.
 4. Integren l’Assemblea General tots els socis numeraris majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.
 5. L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària. És ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de dur a terme un cop a l’any per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent.
 6. Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.
 7. L’Assemblea General, a més de les competències esmentades al punt anterior , té competència especial en les matèries següents
 8. - Fixació de la quantitat de les quotes ordinàries i d’entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC), des de l’última modificació.
 9. - Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
 10. - Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l’entitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici.
 11. - Règim disciplinari.
 12. - Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’assemblea.
 13. - Propostes que els socis vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de l’entitat.
 14. - Modificació dels estatuts.
 15. - Proposta de fusió o segregació de l’entitat.
 16. - Dissolució de l’entitat.
 1. Article 8 - La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a instància pròpia o si així ho demanen un mínim d’un 10% dels socis numeraris. En aquest darrer supòsit, des del dia de la sol•licitud en forma dels socis que la demanin a la seva convocatòria no poden transcórrer més de 30 dies.
 1. - Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.
 2. - Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s’hagi previst una majoria qualificada.
 3. - L’Assemblea General serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la Junta Directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat.
 1. Article 9 - La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne els funcionament.
 1. - La junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà president/a, una altra secretari/a i la tercera tresorer/a. Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents/es i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria (modificació aprovada a l’Assemblea de 26/05/09).
 2. - Correspon al president: la representació legal de l’entitat, i al vice-president substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.
 3. - El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat. Ha de formalitzar duran el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els socis.
 4. - El secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats i el llibre d’actes.
 5. - L’adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva, llevat el de president, s’ha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del president.
 6. - És competència de la Junta Directiva: l’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees; la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva; la presentació a l’Assemblea General de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.
 7. - L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de realitzar per un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals. (modificació aprovada a l’Assemblea de 26/05/09).
 8. Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant de l’Assemblea General. En cap cas poden tenir compensació econòmica.
 9. La junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre.
 10. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.
 11. Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents. Correspon al secretari d’estendre acta de les reunions de la Junta Directiva.
 12. Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

CAPÍTOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL

 1. Article 10 - Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els seus socis amb dret a vot.
 2. Article 11 - Són electors i elegibles els socis ordinaris amb les condicions següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.
 3. Article 12 - El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:
 1. - Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral, i aprovació del cens electoral.
 2. - Presentació i proclamació de candidatures.
 3. - Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.
 1. Article 13 - La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una Assemblea General o bé realitzar-se independentment.
 1. Article 14 - La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.
 1. Article 15 - La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat, o per tramesa directa als socis, i , en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar a la federació catalana de l’activitat esportiva principal de l’entitat.
 1. Article 16 - La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys dels següents: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions que a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col•legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.
 1. Article 17 - Simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, la Junta Directiva ha disposar la constitució de la Junta Electoral, que ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres i designar-ne un nombre igual de suplents.
 1. Article 18 - Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president.
 1. Article 19 - Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis candidats, i publicar i comunicar els resultats.
 1. Article 20 - Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents.Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs d’alçada davant el comitè jurisdiccional de la federació catalana corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat, o en el seu defecte directament davant el Comitè de Disciplina Esportiva, en un termini de 3 dies.
 1. Article 21 - Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president, si aquests càrrec figura en l’elecció.
 1. Article 22 - Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta Directiva.
 1. Article 23 - Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
 1. Article 24 - La realització de les eleccions s’ha de dur a terme 20 dies després de la proclamació de les candidatures.
 1. Article 25 - L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora s’ha de comunicar mitjançant certificació dins els 3 dies següents, a la Junta, al Registre d’entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l’entitat.
 1. Article 26 - Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció.
 1. Article 27 - El cessament de components de la Junta Directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:
 1. - Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
 2. - Pèrdua de la condició de soci de l’entitat.
 3. - Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
 4. - Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
 5. - Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
 1. Article 28 - La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:
 1. - Sol•licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta.
 2. - Suspensió de la condició de soci.
 3. - Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la Junta Directiva.
 4. - Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.
 1. Article 29 - En cas de suspensió o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions el vice-president, En cas d’absència d’aquest, l’ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci.
 1. Article 30 - En cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels seus components, sempre i quan e no afecti a la figura del president, la provisió transitòria de vacants que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir i només pel temps que resti de mandat al càrrec, es delega a la Junta Directiva i la decisió haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General.
 1. Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut s’ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts.
 2. No obstant el previst, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:
 3. - Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi la del president.
 4. - Quan les vacants afectin a més del 75% del membres directius, però no al president.
 5. - En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.
 6. La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.
 7. S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions.

CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

 1. Article 31 - Perquè es pugui sol•licitar un vot de censura contra el president de l’entitat, la totalitat de la seva junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la Junta o, com a mínim, el 25% dels socis de l’entitat.
 2. Article 32 - Un cop presentada la sol•licitud de vot de censura, dins els deu dies següents s’ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol•licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat, que en serà el president.
 3. Article 33 - Un cop comprovada l’adequació de la sol•licitud els requisits assenyalats al punt primer, la Junta Directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.
 4. Article 34  - El vot de censura només el pot acordar la majoria absoluta (50% més 1) del nombre de socis amb dret a vot de l’entitat.
 5. Article 35 - Un cop acordat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament.
 6. Article 36 - En cas que el vot de censura afecti el president, ha d’exercir les seves funcions el vice-president. Si hi ha més d’un vice-president, el de major grau, o si no hi ha relació el més antic com a soci. Si no hi ha vice-president, ha d’exercir aquestes funcions el membre de la Junta més antic com a soci de l’entitat.
 1. - Cas que el vot de censura afecti a membres de la Junta Directiva, però al president, aquest ha d’acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada per la primera Assemblea General que realitzi l’entitat.
 2. - Si el vot de censura afecta menys del 50% del membres de la Junta Directiva incloent-hi el president, els membres no afectats decidiran la provisió transitòria de vacants, decisió que ha de ser ratificada per la primera Assemblea General que realitzi l’entitat.
 3. - Si el vot de censura afecta més del 50% dels components de la Junta Directiva, incloent-hi el president l’Assemblea General ha de decidir entre proveir transitòriament les vacants, només pel temps que resti del mandat de càrrecs, o constituir una Comissió Gestora amb l’objecte de convocar noves eleccions.

CAPÍTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

 1. Article 37 Règim economic - El patrimoni fundacional de l’entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de 4.000 Pts.
 1. - L’ entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L’objectiu principal del destí dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l’entitat i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se entre els seus associats i directius.
 2. - La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantitat s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una Assemblea General per tal que autoritzi el pressupost complementari.
 3. - L’Assemblea General només pot autoritzar a la Junta Directiva l’adquisició, el gravamen i l’alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta prèvia sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l’entitat.
 4. - L’emissió de títols transmissibles representatius de deute o l’alineació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos aprovats per a l’exercici s’han de tractar en Assemblea General i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents.
 5. - Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del pressupost anual, i també en el supòsit d’emissió de títols de deute, és preceptiu l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.
 6. - El producte obtingut de l’alineació d’instal•lacions esportives i dels terrenys en què es trobin, ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l’entitat, llevat que hi hagi informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.
 1. Article 38 Règim documental 
 1. - El llibre d’actes
 2. - El llibre de registre de socis
 3. - Els llibres de comptabilitat
 4. - Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica

CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI

 1. Article 39 - El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.
 2. Article 40 - La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, afiliats, esportistes, tècnics i directius.
 3. Article 41 - L’exercici de la potestat disciplinària correspon:odalitat principal.
 1. - Als jutges o àrbitres
 2. - A la Junta Directiva.
 3. - A l’assemblea General de socis
 1. Article 42 - Contra les decisions definitives, es pot interposar recurs:
 1. - Davant la Junta Directiva, quan es tracti d’infraccions a les regles del joc o competició de caire associatiu. Contra aquesta resolució no és possible cap altre recurs.
 2. - Davant l’Assemblea General, quan es tracti de sancions disciplinàries qualificades com a greus o molt greus, per infraccions relatives a la conducte esportiva o per incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries imposades per la Junta Directiva.
 3. Per mitjà de Reglament de Règim Interior, aprovat per la Junta Directiva i ratificat per l’Assemblea General, s’establirà un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent.
 4. Subsidiàriament s’aplicarà el règim disciplinari previst en la Llei 8/1988 de l’esport.

CAPÍTOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS

 1. Article 43 - Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’Assemblea General convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

CAPÍTOL NOVÈ: CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

 1. Article 44 - L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions i clubs, per la cancel•lació de la seva inscripció al Règim d’Entitats Esportives i per les causes previstes en l’ordenament jurídic. Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat en l’Assemblea General convocada a l’efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria dels totals de socis amb dret a vot.
 2. Article 45 - Dissolta l’entitat, el romanent dels seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col•lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.t principal.
 1. MODIFICACIONS
 2. Faig constar que, segons l’acord adoptat en data 13 de novembre de 1998 per l’Assemblea General de l’entitat CLUB PATINATGE BESCANÓ, el qual fou ratificat per resolució del secretari general de l’esport el dia 7 de juliol de 1999, el contingut de l’article 2n dels presents estatuts queda modificat, essent el seu redactat de la forma literal següent:
 3. “Article 2n.- El domicili social s’estableix a Bescanó, carrer de Dalt, núm, 12, (Hotel d’entitats); CP 17162. En cas de variació es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.”
 4. MODIFICACIONS APROVADES A L’ASSEMBLEA DE 26/0/2009
 5. Per tal d’adaptar el Estatuts del Club a la legislació vigent es proposa els següents canvis en els estatuts per adaptar-los a les previsions del Decret 215/2008, de 4 de novembre:
 6. Article 9, punt 2.- La junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà president/a, una altra secretari/a i la tercera tresorer/a. Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents/es i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.
 7. Article 9, punt 8, paràgraf 1.- L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de rlitzar per un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.
 8. Article 30. s’ha redactat de nou.