REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
CP BESCANÓ

Per tal de regular l’activitat dels/les esportistes del Club i adequar-la a les finalitats d’aquest, en l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2006, es va establir el següent REGLAMENT DE RÈGIM INTERN:

  1. El/la patinador/a que pertany al Club és aquell/a que te vigent la llicència federativa, emesa per la Federació Catalana de Patinatge.
  2. El patinador/a haurà d’assistir a tots els entrenaments del Club (excepte per causa justificada) procurant ser puntual i anar degudament equipat/da malla o mallot) per a la pràctica de patinatge artístic. En cas d’absència de 2 o més dies s’haurà de comunicar a la Junta Directiva o a l’entrenador/a.
  3. Abans de canviar-se de patins cal que es consulti a l’entrenador/a.
  4. Cal que cada patinador/a compleixi amb l’horari que te establert. Ni el Club ni l’entrenador/a es farà càrrec del patinador/a fora de l’horari d’entrenament.
  5.  El patinador/a participarà a les competicions, proves, trofeus o exhibicions en que el Club l’inscrigui i sempre segons el criteri de l’entrenador/a .
  6. Si un/a patinador/a vol participar a títol intridual en algun esdeveniment no previst pel Club, tant si es una competició com si es tracta d’una exhibició, haurà de sol·licitar autorització a la Junta Directiva amb una antelació mínima de 15 dies a la data de celebració. La resolució que adopti de la Junta és d’obligat compliment. En cas que la resolució sigui positiva totes les despeses aniran a càrrec del patinador/a.
  7. Per participar en qualsevol competició, prova, trofeu o exhibició, el patinador/a haurà de portar inexcusablement l’equipament que en cada moment li indiqui el Club.
  8. Per obtenir la baixa federativa del Club s’ha d’estar al corrent de pagament. Si la baixa es produeix en el curs de la temporda, el club a més reclamarà l’import de les despeses ocasionades pel patinador/a (llicències, revisions mèdiques, etc).
  9. Només les patinadores i entrenadores podran accedir a la pista. Les mares i pares aniran a les grades o estaran a l’entrada.
  10. Només es pot accedit a la pista amb calçat esportiu de sola blanca (no utilitzar el de sola negra perquè és més dura). Amb les bambes de carrer no es pot fer esport al pavelló.

Aquest REGLAMENT DE RÈGIM INTERN és d’obligat compliment per a tots/es els patinadors/es del Club. L’incompliment serà sancionat per la Junta Directiva de la forma i grau que aquesta acordi, que pels casos molt greus pot arribar a l’expulsió del Club, tal com preveu el Capítol VII dels Estatuts del Club.