INSCRIPCIÓ
CP BESCANÓ

Aquest formulari ens permetrà donar-nos d’alta com a socis del Club Patinatge Bescanó  [ Formulari descarregable en format pdf]

FORMULARI D'ALTA


Dades del la patinadora

Dades de pare, mare o tutora

Dades bancàries

Autoritza a cobrar els rebuts periòdics amb càrrec al mencionat compte.

AUTORITZACIÓ PATERNA ( a omplir per el pare, mare o tutora)

Autorització a les decisions esmentades en el llistat següent:

En cas de no voler que apareguin en un d’aquests llocs, especificar quin:

CAL ENVIAR

- 1 Fotografia carnet recent.
- Fotocòpia de la Targeta sanitària del/la patinador/a.
- Fotocòpia compulsada* de DNI del/la patinador/a
- Fotocòpia del pares/mare/tutor/a

*Es pot compulsar a l’ajuntament de Bescanó